Motyčkovic klika z.s. je nezisková organizace, která si na svůj provoz většinou vydělá příspěvky od rodičů. Nicméně doba je taková, že i my jsme si vyzkoušeli projektovou půdu a do několika projektů jsme vstoupili.


Upeč třeba chleba

Hlavní a důležité cíle vidíme v podpoře dětí v rozvoji manuální zručnosti a pochopení principů „práce“ – aby si děti uvědomily, kolik času se skrývá za upečením jednoho chleba, vyrobením jednoho košíku nebo postavením jedné lávky přes potok. Rozhodně chceme, aby si děti osvojily práci se sekyrou a nožem. Také aby si vyzkoušely proces pečení chleba, nebo jak se vytvoří jednoduchý tkací rám v lese, na kterém se dají tkát rohože.

Na tomto pobytu chceme dětem letos připravit netradiční pohled na svět. Chceme se vrátit do doby, kdy se na chleba čekalo den, než se upletl košík, dalo to dva až tři dny a než se utkalo plátno…no na to nám asi nebude ani stačit celý pobyt, ale rohože na jednoduchém stavu bychom chtěli zvládnout 🙂

Projekt: „Upeč třeba chleba“ pobytový tábor s Klikou 2023 – podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje. Dotační fond Liberecký kraj, oblast podpory: Školství a mládež, Program: 4.1 Program volnočasových aktivit.


Podpora aktivit začlenění dětí s PAS

Péče o děti s poruchou autistického spektra či jinou neurovývojovou poruchou není snadná, jako malé ulehčení nabízíme již přes rok prostor pro setkávání rodičů těchto dětí.

Cílem setkání je vzájemné předávání zkušeností, sdílení řešení i problémů současně i relaxace a odpočinek v milém prostředí a kolektivu. Zajištění hlídání dětí vyžaduje odbornou péči, díky podpoře nadačního fondu Lasvit se nám na období od 11/2022 až 06/2023 podařilo ufinancovat hlídání dětí odborníky a speciálními pedagogy v rámci setkávání těchto rodin.

Setkávání rodin probíhá i nadále dokud nám budou stačit síly…

Projekt: Podpora aktivit začlenění dětí s PAS – podpořeno z nadačního fondu Lasvit. 


Vdechni život stavebnici

Hlavním a důležitým cílem bylo podpořit děti v kreativitě, v rozvoji jejich fantazie a v rozvoji logického myšlení. Dále také v rozvoji manuální zručnosti a vysvětlení základů elektroniky (jak funguje elektřina; kudy teče; na co dávat pozor). Také jsme se dotkli základů programování a základů mechaniky (základní mechanismy; přenos síly), což je vlastně základ pro pochopení jednoduchých principů fyzikálních jevů. Což se nám v kostce podařilo a dětem se setkávání a poznávání líbilo. Další aktivity s programováním budeme opět zařazovat i do dalších činností a aktivit, které s dětmi děláme.

Technické aktivity jsou realizovány v rámci kroužku „Klikaři“ v roce 2022 a v dalších letech.

Projekt: Vdechni život stavebnici, technicky zamřené schůzky kroužku Klikařů – podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje. Dotační fond Liberecký kraj, oblast podpory: Školství a mládež, Program: 4.1 Program volnočasových aktivit.


Být spolu

Projekt Motyčkovic kliky z.s.Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedverket Kompetanse přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

více o projektu …

Název projektu: Být spolu
Číslo projektu: ZD-MGS1-062
Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR

Více o norských fondech se dozvíte Zde!


Klika všem – Klika dla wszystkich

V rámci návaznosti na přeshraniční spolupráci s Polskými partnery z projektu Vznik sítě C.L.O.W.N. jsme zrealizovali s podporou Fondu malých projektů Euroregionu Nisa – projekt „Klika všem“ zaměřený na sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci v aktivitách volného času u dětí a mládeže.

více o projektu

Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_035/0003244


Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie

Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie

Cílem tohoto projektu z česko-německého fondu budoucnosti je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Spolkové republiky Německo.

více o projektu …

Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

číslo projektu: 6_21_11513


Letní kempy 2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19 …
Všechny typy aktivit – nikoli tedy jen kempy – připravuje s rozmyslem a se zaměřením na věk a potřeby dětí. V Klice fungujeme podle předem jasně stanovených pravidel, s respektem k dětským možnostem a programy jsou vždy připraveny tak, aby děti obohatily o vědomosti a zkušenosti, které budou moci uplatnit v životě.

více o projektu …

Výzva je vypsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

číslo rozhodnutí: 0040/12/KEMP/2021


Vznik sítě C.L.O.W.N.

Vznik sítě C.L.O.W.N. / Powstanie sieci C.L.O.W.N.

Motyčkovic klika z.s., BOK-MCC Boleslavec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslavci se v současné době nacházejí v obdobné situaci kvůli pandemii koronaviru covid-19. Jsou nuceny řešit obdobné problémy a stojí před obdobnými výzvami.
Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky. Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. 

více o projektu …


Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796


Táboroloď s Klikou 2018 – 2021

Projekt příměstských táborů či jednodenních akcí v době ředitelského volna, dopomůže cca 100 rodinám ročně , kam můžou patřit i samoživitelky, rodiče pečující o osobu blízkou nebo sociálně slabé rodiny, aby mohly dosáhnout finančně na jakýkoli tábor, který budou považovat pro své děti za užitečný.

více o projektu …

Projekt je realizován s finanční podporou ESF Operační program Zaměstnanost

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010469