Motyčkovic klika z.s. je nezisková organizace, která si na svůj provoz většinou vydělá příspěvky od rodičů. Nicméně doba je taková, že i my jsme si vyzkoušeli projektovou půdu a do několika projektů jsme vstoupili.


Vdechni život stavebnici

Hlavním a důležitým cílem bylo podpořit děti v kreativitě, v rozvoji jejich fantazie a v rozvoji logického myšlení. Dále také v rozvoji manuální zručnosti a vysvětlení základů elektroniky (jak funguje elektřina; kudy teče; na co dávat pozor). Také jsme se dotkli základů programování a základů mechaniky (základní mechanismy; přenos síly), což je vlastně základ pro pochopení jednoduchých principů fyzikálních jevů. Což se nám v kostce podařilo a dětem se setkávání a poznávání líbilo. Další aktivity s programováním budeme opět zařazovat i do dalších činností a aktivit, které s dětmi děláme.

Technické aktivity jsou realizovány v rámci kroužku „Klikaři“ v roce 2022 a v dalších letech.

Projekt: Vdechni život stavebnici, technicky zamřené schůzky kroužku Klikařů – podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje. Dotační fond Liberecký kraj, oblast podpory: Školství a mládež, Program: 4.1 Program volnočasových aktivit.


Být spolu

Projekt Motyčkovic kliky z.s.Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedverket Kompetanse přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

více o projektu …

Název projektu: Být spolu
Číslo projektu: ZD-MGS1-062
Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR

Více o norských fondech se dozvíte Zde!


Klika všem – Klika dla wszystkich

V rámci návaznosti na přeshraniční spolupráci s Polskými partnery z projektu Vznik sítě C.L.O.W.N. jsme zrealizovali s podporou Fondu malých projektů Euroregionu Nisa – projekt „Klika všem“ zaměřený na sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci v aktivitách volného času u dětí a mládeže.

více o projektu

Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_035/0003244


Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie

Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie

Cílem tohoto projektu z česko-německého fondu budoucnosti je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Spolkové republiky Německo.

více o projektu …

Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

číslo projektu: 6_21_11513


Letní kempy 2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19 …
Všechny typy aktivit – nikoli tedy jen kempy – připravuje s rozmyslem a se zaměřením na věk a potřeby dětí. V Klice fungujeme podle předem jasně stanovených pravidel, s respektem k dětským možnostem a programy jsou vždy připraveny tak, aby děti obohatily o vědomosti a zkušenosti, které budou moci uplatnit v životě.

více o projektu …

Výzva je vypsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

číslo rozhodnutí: 0040/12/KEMP/2021


Vznik sítě C.L.O.W.N.

Vznik sítě C.L.O.W.N. / Powstanie sieci C.L.O.W.N.

Motyčkovic klika z.s., BOK-MCC Boleslavec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslavci se v současné době nacházejí v obdobné situaci kvůli pandemii koronaviru covid-19. Jsou nuceny řešit obdobné problémy a stojí před obdobnými výzvami.
Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky. Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. 

více o projektu …


Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796


Táboroloď s Klikou 2018 – 2021

Projekt příměstských táborů či jednodenních akcí v době ředitelského volna, dopomůže cca 100 rodinám ročně , kam můžou patřit i samoživitelky, rodiče pečující o osobu blízkou nebo sociálně slabé rodiny, aby mohly dosáhnout finančně na jakýkoli tábor, který budou považovat pro své děti za užitečný.

více o projektu …

Projekt je realizován s finanční podporou ESF Operační program Zaměstnanost

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010469