Motyčkovic klika z.s. je nezisková organizace, která si na svůj provoz většinou vydělá příspěvky od rodičů. Nicméně doba je taková, že i my jsme si vyzkoušeli projektovou půdu a do několika projektů jsme vstoupili.


Táboroloď s Klikou 2018 – 2021

Projekt příměstských táborů či jednodenních akcí v době ředitelského volna, dopomůže cca 100 rodinám ročně , kam můžou patřit i samoživitelky, rodiče pečujícím o osobu blízkou, sociálně slabé rodiny, aby mohly dosáhnout finančně na jakýkoli tábor, který budou považovat pro své děti za užitečný.

více o projektu …

Projekt je realizován s finanční podporou ESF Operační program Zaměstnanost

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010469


Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie

Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie

Cílem tohoto projektu z Česko-německého fondu budoucnosti je iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností volnočasových zařízení přes hranice České republiky a Spolkové republiky Německo.

více o projektu …

Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

číslo projektu: 6_21_11513


Letní kempy 2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19 …
Všechny typy aktivit – nikoli tedy jen kempy – připravuje s rozmyslem a se zaměřením na věk a potřeby dětí. V Klice fungujeme podle předem jasně stanovených pravidel, s respektem k dětským možnostem a programy jsou vždy připraveny tak, aby děti obohatily o vědomosti a zkušenosti, které budou moci uplatnit v životě.

více o projektu …

Výzva je vypsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

číslo rozhodnutí: 0040/12/KEMP/2021


Vznik sítě C.L.O.W.N.

Vznik sítě C.L.O.W.N. / Powstanie sieci C.L.O.W.N.

Motyčkovic klika z.s., BOK-MCC Boleslavec, DDM Smetanka Nový Bor, kulturní ŠUM z.s., Městská knihovna v Boleslavci se v současné době nacházejí v obdobné situaci kvůli pandemii koronaviru covid-19. Jsou nuceny řešit obdobné problémy a stojí před obdobnými výzvami.
Opatření, jež mají zmírnit šíření pandemie, kladou na volnočasová centra nemalé nároky. Prvním problémem je, že učitelé ani volnočasové organizace často nevědí, zda a jakým způsobem je možné učit kreativní předměty online. 

více o projektu …


Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002796