Výzva je vypsána a financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

číslo rozhodnutí: 0040/12/KEMP/2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak:

  • opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovení pracovních a studijních návyků dětí,
  • podpora zájmu dětí o vzdělávání,
  • podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí,
  • podpora návyků zdravého životního

Všechny typy aktivit – nikoli tedy jen kempy – připravuje s rozmyslem a se zaměřením na věk a potřeby dětí. V Klice fungujeme podle předem jasně stanovených pravidel, s respektem k dětským možnostem a programy jsou vždy připraveny tak, aby děti obohatily o vědomosti a zkušenosti, které budou moci uplatnit v životě. Všechny připravované činnosti mají jasný záměr a cíl, který děti formuje a učí je hledat vlastní cestu, uvědomovat si svoje talenty, ale i limity, které si zkouší za vlídné podpory rozvíjet a respektovat. se. Propojujeme a vedeme děti k všestrannému rozvoji jejich ducha i těla, aby uměly odpočívat, nebály se sportu či aktivního odpočinku.

Dbáme o jejich duševní pohodu a zdraví tím, že respektujeme jejich možnosti vzhledem k jejich věku, znalostem a dovednostem. Vytváříme bezpečné a klidné prostředí, kde jsou děti přijaté takové, jaké jsou.

Realizované Letní kempy 2021

Vískání – tento kemp organizujeme na frýdlantsku pro děti z vesnic v okolí Frýdlantu a ve městě Frýdlant. Organizujeme kempy ve spolupráci s místními spolky, kdy děti seznamujeme s prací hasičů, s prací chovatelského spolku či místních sportovních oddílů. Také dětem zprostředkováváme seznámení s divadlem a netradičními hrami.

Některé kempy jsou kombinované, kdy si děti vyzkouší každý den jinou aktivitu. Tyto kempy mají mezi místními dětmi velký ohlas, protože navazují na tradice místa, kde žijí, poznávají okolí i sebe navzájem a prohlubují si nové znalosti a dovednosti. Tento typ kempu pořádáme již 3 rok.

Výtvarný tábor „ Sedm barev duhy“ – tvoření a kreativita jsou hlavní náplní tohoto kempu. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, tvoří hlavně na čerstvém vzduchu a všechny aktivity jsou propojené s uměním a prožitkem. Kromě
klasických technik si děti vyzkouší Land art, Street art či happening, což jsou aktivity, které rozvíjí nové pohledy na svět kolem nás. Tyto kempy pořádáme již 14 let.

Knihotábor „Z planety na planetu“ – je zaměřený na před čtenářskou a čtenářskou gramotnost dětí, na činnosti s knihami a spolupracujeme při jeho realizaci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Aktivity jsou připraveny pro děti tak, aby je vedly k lásce ke knihám a k rozvoji aktivního čtenářství. Tyto tábory pořádáme již 2 rok.

Divadelní tábor „ Tvořit, hledat, vystupovat“ – je zaměřený na rozvoj osobnosti dětí, na jejich sebepojetí a schopnost vyjádřit své pocity skrze tělo. Kromě divadelní improvizace si děti vyzkouší práci s loutkami, tvořivost. Spolupracujeme s
Naivním divadlem v Liberci, které dětem ukazuje tvůrčí prostory a zázemí divadla a prohlubujeme u dětí zájem o divadlo a loutky. Tyto kempy realizujeme již 3 rokem.

Kemp s vařením s názvem „Já, šéfkuchař“– tento kemp je zaměřený na praktické činnosti spojené s přípravou jídla, servírováním, pečením. Včetně finančního rozpočtu pro nákup surovin, kde si děti vyzkouší, co všechno je třeba udělat, než se jídlo dostane na stůl. Na táboře budeme spolupracovat s profesionálním kuchařem, cukrářem a navštívíme profesionální kuchyni, kde se děti budou moci podívat, co taková práce kuchaře obnáší. Tento kemp následuje po 9 letech víkendových praktických workshopů pro děti zaměřených na vaření a na pochopení zdravé výživy.